POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW Firmy Marek Grześkowiak

Ranczo Smyczyna

 

I. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Firma Marek Grześkowiak z siedzibą w Smyczynie, adres: Smyczyna 18A, 64-111 Lipno, NIP: 6971865289, REGON: 411046366

II. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie umowy, ponieważ jest to niezbędne w związku z zakupem przez Ciebie towaru (to jest zawarciem umowy sprzedaży/ dostawy lub innej umowy) lub zakupem przez firmę towarów lub usług.

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody w celu wysyłania do Ciebie informacji na temat aktualnych ofert, w tym również w formie elektronicznej oraz w celach marketingowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w celu monitorowania obrazu na terenie naszego przedsiębiorstwa.

III. Czy musisz podać swoje dane osobowe ?

Podanie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zapytań ofertowych.

Obsługa transakcji będzie natomiast możliwa w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

IV. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe ?

Uzyskujemy je od Ciebie;

Uzyskujemy je również z jawnych rejestrów handlowych (m.in. KRS, CEIDG).

V. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane pozyskane w związku z zakupem towaru (zawarciem umowy sprzedaży/ dostawy lub innej umowy) lub zakupem przez naszą spółkę towarów lub usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu cofniesz zgodę, chyba, że wcześniej sami uznamy, że ich usunięcie jest celowe.

VI. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci w szczególności następujące prawa:

Prawo dostępu do swoich danych osobowych- możesz żądać, abyśmy udzielili Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz wskazali zakres przetwarzania,

Prawo do poprawnej informacji (prawo do sprostowania)- możesz żądać, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe lub uzupełnili dane niekompletne,

Prawo do przenoszenia danych- masz prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych, które przetwarzamy,

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)- jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. Dane osobowe będą mimo to dalej przetwarzane, jeśli pomimo cofnięcia zgody nadal będzie istniała podstawa prawna do ich przetwarzania,

Prawo do bycia powiadomionym- masz prawo być powiadomiony o naruszeniu Twoich danych osobowych np. o wycieku danych,

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane z uwagi na swoją szczególną sytuację oraz względem marketingu bezpośredniego,

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Dane osobowe będą mimo to dalej przetwarzane, jeśli pomimo cofnięcia zgody nadal będzie istniała podstawa prawna do ich przetwarzania

VII. Czy przekazujemy Twoje dane innym firmom (podmiotom) ?

Dane osobowe przekazujemy jedynie podmiotom, które nas obsługują, są to w szczególności: firmy kurierskie i inni przewoźnicy, księgowość, firmy zajmujące się obsługą informatyczną, kancelarie prawne (np. w przypadku sytuacji spornych, dochodzenia roszczeń).

VIII. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ?

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IX. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa ?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.